Versenyszabályzat

A Bowman and Becker Kft. által szervezett sportversenyek

VERSENYSZABÁLYZATA

Utoljára frissítve: 2022. november 14.

1

Versenyszabályzat

1.1

Jelen versenyszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a Bowman and Becker Kft. (2462 Martonvásár, Dózsa György u 2., cégjegyzékszám: 07-09-027428, adószám: 25789485-2-07, a továbbiakban: Szervező) szervezésében megvalósuló amatőr futóversenyekre, amatőr kerékpáros túraversenyekre és amatőr úszóversenyekre (a továbbiakban: Verseny) vonatkozik.

1.2

A Szabályzatot a Szervező a Versenyzők megfelelő tájékoztatása, a verseny színvonalas, biztonságos és zavartalan lebonyolítása, a sportszerű és szabályszerű versenyeztetés megvalósításának céljával alkotta meg.

1.3

A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a nevező és versenyen versenyzőként induló valamennyi személyre (a továbbiakban: Versenyző), továbbá bizonyos rendelkezések vonatkozásában a versenyen részt vevő további személyekre.

1.4

A Szabályzat időbeli hatálya kiterjed az előnevezések megkezdésétől a versenynek a verseny napján történő bezárásáig.

1.5

A Szervező fenntartja a jogot a versenyszabályzat szükség szerinti módosítására. A hatályos versenyszabályzat a Verseny hivatalos honlapján, a www.futniszep.hu holnapon (a továbbiakban: Honlap) érhető el.

1.6

A Szabályzatot, annak valamennyi rendelkezése vonatkozásában, az előnevezés vagy helyszíni nevezés (a továbbiakban: Nevezés) benyújtásával egyidejűleg, annak aláírása, vagy külön nyilatkozat megtétele nélkül, valamennyi Versenyző magára kötelező érvényűnek ismeri el.

1.7

Amennyiben a Nevezés során valaki más Versenyzők nevében is nevezést nyújt be (így különösen, de nem kizárólagosan: más vagy mások nevében történő egyéni, páros vagy trió nevezés leadása, illetve páros vagy trió váltók nevezése a váltók valamely tagja által), úgy a nevezést benyújtó személy a Nevezés benyújtásával egyidejűleg, annak aláírása, vagy külön nyilatkozat megtétele nélkül vállalja, hogy azon Versenyzőket, akik nevében nevezést nyújtott be, teljes körűen tájékoztatja a Szabályzatban foglalt valamennyi rendelkezésről és felelősséget vállal azért, hogy azon Versenyzők, akik nevében nevezést nyújtott be, a Szabályzatban foglalt valamennyi rendelkezést betartják.

2

Információk, kapcsolattartás

2.1

A versennyel kapcsolatos, a Szabályzatban nem szereplő információkat (ilyenek különösen, de nem kizárólagosan: a verseny távjai, kategóriái, szintideje, létszámkorlátja, az előnevezés ideje, a nevezési díjak összegei és sávjai, az előnevezés lemondásának, a mez, a versenyzői név, valamint táv és kategória módosításának határideje, az ezzel kapcsolatos esetleges díjak és visszatérítések, a rajtcsomag átvételének helye, ideje és módja) Szervező az adott Versenyre vonatkozó Versenykiírásban (a továbbiakban Versenykiírás) teszi közzé. A Szervező a Versenykiírást, illetve annak részeit, valamint a további információkat (ilyenek különösen, de nem kizárólagosan: a verseny útvonala, a frissítések, a versenyközpont helyszíne, a megérkezés és parkolás rendje, a verseny és a versenyközpont programja, az esetleges helyszíni nevezés, valamint egyéb, a versenyre vonatkozó információk) a Honlapon, valamint a Verseny Facebook oldalán és Facebook eseményének oldalán teszi közzé. A Szervező máshol közzétett, a Versenyre vonatkozó információkért nem vállal felelősséget. A Szabályzattól eltérő információk esetében a Honlapon, valamint a Verseny Facebook oldalán és Facebook eseményének oldalán közzétett információk az irányadók.

2.2

A Szervező fenntartja a jogot a Verseny időpontjának, helyszínének, programjának, távjainak, útvonalának és egyéb feltételeinek módosítására, amelyről a Honlapon, valamint a Verseny Facebook oldalán és Facebook eseményének oldalán, továbbá a Verseny napján a verseny helyszínén szükség szerint tájékoztatja a Versenyzőket.

2.3

A Szervezővel való kapcsolattartás a Szervező hivatalos e-mail címén, az info@futniszep.hu e-mail címen történik. Az ettől eltérő úton történő kapcsolattartás esetén a Szervezőnek feltett kérdések megválaszolását a Szervező nem biztosítja minden esetben.

3

Óvás és panasz

3.1

A Versenyző a Versenyszabályzatban foglaltak megsértése esetén óvást nyújthat be írásban, a Szervezővel való kapcsolattartásra kijelölt hivatalos e-mail címen. Az óvásban a Versenyzőnek meg kell jelölni a Versenyszabályzat vélelmezetten megsértett rendelkezését, a vélelmet alátámasztó és az óvásra okot adó esetleges tényeket és körülményeket, a Versenyző által kérelmezett intézkedéseket, valamint a Versenyző nevét és rajtszámát.

3.2

A Versenyző olyan sérelem esetén, amellyel összefüggésben a Versenyszabályzat nem rendelkezik, panaszt nyújthat be írásban, a Szervezővel való kapcsolattartásra kijelölt hivatalos e-mail címen. A panaszban a Versenyzőnek meg kell jelölni a panaszra okot adó esetleges tényeket és körülményeket, a Versenyző által kérelmezett intézkedéseket, valamint a Versenyző nevét és rajtszámát.

3.3

Az óvást, illetve a panaszt a Szervező bírálja el. Amennyiben a Szervező az óvásnak, illetve a panasznak helyt ad, úgy egyidejűleg rendelkezik az óvással, illetve panasszal kapcsolatban általa megtett intézkedésekről, amelyek eltérhetnek a Versenyző által kérelmezett intézkedésektől.

 4

A verseny távjai és kategóriái

4.1

A Szervező a Versenyt a Versenykiírásban szereplő távokon, illetve távonként a Honlapon meghatározottak szerint kijelölt útvonalon hirdeti meg.

4.2

A Szervező a Versenyt távonként a Versenykiírásban szereplő kategóriákban hirdeti meg.

4.3

A Versenyen a Versenyzőket a Szervező az egyéni, illetve, amennyiben meghirdetésre kerül, páros vagy trió váltók esetében a csapat időeredménye alapján felállított rangsor alapján díjazzák.

4.4

A rangsor alapján távonként és kategóriánként az első három helyezett kerül díjazásra. A Versenyen további díjak, illetve különdíjak is odaítélésre kerülhetnek. A Versenyzők pénzdíjban nem részesülnek.

4.5

A Szervező esetenként dönthet „abszolút első”, illetve „pályacsúcs” kategóriáknak a meghirdetéséről, amelyről szükség szerint előzetesen tájékoztatja a Versenyzőket.

4.6

Egy Versenyző csak egy táv teljesítésére nyújthat be nevezést, kivéve, ha a Szervező erről másként rendelkezik.

4.7

Egy Versenyző alapesetben csak egy kategóriában kerülhet díjazásra, kivéve, ha a Szervező erről másként rendelkezik.

5

A Nevezés

5.1

A Szervező alapesetben csak előnevezést biztosít.

5.2

Előnevezésnek minősül az elektronikus úton kitöltött és megküldött nevezési lap benyújtása és a nevezési díj befizetése. Az elektronikus úton megküldött nevezési lap aláírás nélkül, a nevezési lapon szereplő nyilatkozat elfogadásával válik benyújtottá. Az nevezési lap e-mailes, postai vagy egyéb módon történő megküldését a Szervező figyelmen kívül hagyja. Az elektronikus úton megküldött nevezési laphoz minden Versenyzőnek külön, egyedi elektronikus levélcímmel szükséges regisztrálnia. ’Babyrun’ kategóriában történő előnevezés esetén nem szükséges külön, egyedi elektronikus levélcímmel regisztrálni, azonban ilyen előnevezés esetén a Szervező a külön értesítéseket, tájékoztató leveleket nem küld.

5.3

Előnevezés esetén a nevezési díjat a Versenyző a Szervező által kibocsátott díjbekérő ellenében elektronikus úton befizeti a Szervező által a Budapest Banknál vezetett 10100792-05959300-01005009 bankszámlaszámára, amelyről elektronikus számlát kap. A nevezés leadásával egyidejűleg a Versenyző elfogadja, hogy a Szervező elektronikus számlát állítson ki részére. A Szervező a befizetésnél a befizetőt, illetve a Versenyző a közleménybe megadott nevezési kód alapján azonosítja, így a nevezési kód megadása a közlemény rovatban kötelező. Több Versenyző nevezési díjának együttes utalása esetén a közlemény rovatban valamennyi nevezési kód megadása kötelező, vesszővel elválasztva. Több Versenyző nevezési díjának együttes utalása esetén a számla a befizető, illetve igénylő nevére kerül kiállításra. A Szervező esetenként a bankszámlára történő befizetés helyett bankkártyás fizetési lehetőséget is biztosíthat, amely esetben a számlázás módja eltérhet bankszámlára történő befizetés esetében alkalmazott számlázási módtól.

5.4

Az érvényes előnevezés feltétele a nevezési díjnak a Szervezőhöz való, a nevezés határidejét megelőzően történő beérkezése is. Azon nevezéseket, amelyhez határidőben nem történik meg a nevezési díj befizetése, a Szervező külön értesítés nélkül törli. Az előnevezések feldolgozása a nevezési díjak beérkezése szerinti sorrendben történik.

5.5

A Szervező előnevezést a Versenykiírásban szereplő dátumtól és időponttól és órától fogad.

5.6

A Versenyen részt vevő Versenyzők létszáma a Versenykiírásban szereplő létszámban korlátozott. Nevezni létszám megteltének időpontjáig lehetséges, létszám megteltének időpontja egyben a nevezés határideje. Amennyiben az adott nevezési díj befizetése létszám megteltének időpontját követően kerül feldolgozásra, úgy a Versenyzőnek nincs lehetősége részt venni a versenyen, a Szervező a nevezést külön értesítés nélkül törli és a nevezési díjat a Versenyző részére visszautalja.

5.7

A Szervező nevezést Versenyzőnként csak egy távra fogad, amelytől a Szervező a Versenykiírásban, a Honlapon, valamint a Verseny Facebook oldalán és Facebook eseményének oldalán közzétett információknak megfelelően eltérhet.

5.8

A Szervező az előnevezések számának függvényében dönthet úgy is, hogy helyszíni nevezést biztosít. Helyszíni nevezésre, illetve a helyszíni nevezés díjának befizetésére a Szervező által a Holnapon, valamint a Verseny Facebook oldalán és Facebook eseményének oldalán közzétett helyszínen, időpontban és módon van lehetőség. Helyszíni nevezés esetén a rajtcsomag tartalma eltérhet, illetve az egyéni időmérést a Szervező nem biztosítja minden esetben.

5.9

Az egyes távok (így különösen, de nem kizárólagosan a ’babyrun’, illetve a ’babyswim’ táv) esetében az előnevezés, illetve a helyszíni nevezés feltételei eltérhetnek.

5.10

Az érvényes nevezéssel a Versenyző általában az alábbi szolgáltatások, illetve lehetőségek igénybevételére jogosult, amely szolgáltatások az egyes távok (így különösen, de nem kizárólagosan a ’babyrun’, illetve a ’babyswim’ táv) esetében eltérhetnek:

5.10.1

részvétel a Versenyen a Versenyző nevezése szerinti távon és kategóriában;

5.10.2

rajtszám, illetve más módon történő egyéni időmérés és SMS értesítés az eredményekről, a Szabályzatban meghatározott feltételekkel és kivételekkel;

5.10.3

szükség szerint az útvonal biztosítása technikai eszközökkel, illetve személyzettel, a Verseny felvezetése, a Versenyszabályzatban meghatározott kivételekkel;

5.10.4

sürgősségi egészségügyi ellátás igénybevétele a Versennyel összefüggő baleset vagy egészségügyi probléma esetén, a Versenyszabályzatban meghatározott kivételekkel;

5.10.5

egyedi, a Versenyre szóló hivatalos befutóérem;

5.10.6

egyedi, a Versenyre szóló hivatalos mez, ha az adott Versenyző nevezése a Verseny hivatalos mezét is tartalmazó csomagot választásával történt;

5.10.7

ruhatár, öltöző, toalett, illetve zuhanyzó használata, amennyiben azt a Szervező a versenyen külön biztosítja;

5.10.8

a frissítőpontokon biztosított étel és ital helyszíni fogyasztása, a Versenyszabályzatban meghatározott kivételekkel;

5.10.9

a Verseny napján a versenyközpontban a szakmai, családi és gyermekprogramokon való részvétel;

5.10.10

a Verseny napján a versenyközpontban, a Szervező partnerei által biztosított termékek, szolgáltatások igénybevétele a Szervezői partnerei által meghatározott feltételek szerint;

5.10.11

a Szervező által ingyenesen vagy külön díj megfizetése mellett biztosított, Versenykiírásban, a Honlapon, valamint a Verseny Facebook oldalán és Facebook eseményének oldalán közzétett szolgáltatások, kiegészítő programok és lehetőségek.

5.11

A ’babyrun’, illetve a ’babyswim’ táv esetében az érvényes nevezés esetében az alábbi szolgáltatások, illetve lehetőségek igénybevételét a Szervező nem biztosítja, kivéve, ha a Szervező a Honlapon, valamint a Verseny Facebook oldalán és Facebook eseményének oldalán ettől eltérő tájékoztatást ad:

5.11.1

rajtszám, illetve egyéni időmérés és SMS értesítés az eredményekről, a Szabályzatban meghatározott feltételekkel és kivételekkel;

5.11.2

az útvonal biztosítása technikai eszközökkel, illetve személyzettel, a Verseny felvezetése;

5.11.3

egyedi, a Versenyre szóló hivatalos mez;

5.11.4

a frissítőpontokon biztosított étel és ital helyszíni fogyasztása.

6

Nevezési díjak

6.1

A Verseny nevezési díjai távonként sávosan, annak megfelelően kerülnek meghatározásra, hogy az adott távra, illetve a Verseny egészére hány érvényes előnevezés érkezett be. A nevezési díj összegeit és sávjait a Szervező a Versenykiírásban teszi közzé.

6.2

A Verseny nevezési díjai eltérhetnek annak megfelelően is, hogy a Versenyző nevezése a Verseny hivatalos mezét is tartalmazó csomagot választásával történik-e. A hivatalos mezek esetében a mezek tényleges mérete a mérettáblázatban szereplő méretektől technológiai okokból kis mértékben eltérhet.

6.3

A ’babyrun’, illetve a ’babyswim’ táv esetében az érvényes nevezés módja, szabályai és nevezési díjai jelentősen eltérhetnek más távokétól.

7

A Nevezés lemondása, módosítása

7.1

Az előnevezés lemondására a Versenykiírásban közzétett határidőig van lehetőség, amely határidő előtt történő lemondás esetén a Szervező adminisztrációs díjat számít fel. A Versenyző a nevezési díjnak az adminisztrációs díjjal csökkentett összegét kapja vissza. Az előnevezés lemondására vonatkozó határidőt követően a Versenyző a nevezési díj teljes vagy részleges visszatérítésére nem jogosult.

7.2

Amennyiben a Versenynek van hivatalos meze, úgy az előnevezés során a Verseny hivatalos mezéhez megadott méretek módosítására legkésőbb a Versenyt megelőző 14 napig van lehetőség. A Versenyző által igényelt méretű mez biztosítását a Szervező abban az esetben tudja garantálni, amennyiben az előnevezés, a nevezési díj befizetése, illetve a méret végső módosítása legkésőbb a Versenyt megelőző 90 napig megtörténik.

7.3

Az előnevezés során megadott versenyzői név, táv, illetve kategória módosítására legkésőbb a Versenyt megelőző 14 napig van lehetőség. Az előnevezés során megadott versenyzői név, táv, illetve kategória módosítására vonatkozó határidőn túli igényt a Szervező nem vesz figyelembe.

7.4

a Szervező 1000 forintos adminisztrációs díjat számít fel az alábbi esetekben:

7.4.1

az előnevezés határidőn belül történő lemondása;

7.4.2

a számlázási adatok módosítása;

7.4.3

a versenyzői név, táv, kategória határidőn belüli módosítása, amennyiben ez a Szervező közvetlen közreműködésével történik.

7.5

A Nevezés lemondására vagy módosítására a Szervező a Versenyszabályzatban meghatározottaknál kedvezőbb határidőket is megállapíthat, amelyről a Versenykiírásban, a Honlapon, valamint a Verseny Facebook oldalán és Facebook eseményének oldalán, továbbá a Verseny napján a verseny helyszínén szükség szerint tájékoztatja a Versenyzőket.

8

Versenyzők, részvételi jogosultság

8.1

A Versenyen csak a Versenyre nevezést benyújtó és határidőben nevezési díjat befizető, a Verseny adott távjának indításakor rajtszámmal rendelkező Versenyző vehet részt.

8.2

A Versenyen való részvételnek lakóhely, állampolgárság és életkor szerinti korlátozása nincs.

8.3

A 18 év alatti Versenyzők esetén a részvétel feltétele a szülői hozzájáruló és felelősségvállaló nyilatkozat kitöltött, kinyomtatott, aláírt és bescannelt formában történő megküldése a Szervező hivatalos e-mail címére, az info@futniszep.hu e-mail címre.

8.4

A Szervező a Versenyen való részvételt megfelelő orvosi igazolás előzetes bemutatásához kötheti.

8.5

A Versenyző a nevezéssel és a versenyen való részvétellel felelősséget vállal azért, hogy egészségi és edzettségi állapota alapján alkalmas a Versenynek a szintidőn belüli biztonságos és zavartalan teljesítésére. Azoknak a Versenyzők, akik szintidőn belül nem tudják teljesíteni a Verseny adott távját, lehetőségük van feladni a Versenyt, amelyet kötelesek ezt jelezni az adott útvonalon utolsóként elhaladó Versenyző utáni ellenőrzést végző személynek, az önkéntesek vagy a jelzőőrök valamelyikének, illetve a frissítőpontok valamelyikén.

8.6

A Verseny szintideje távonként a Versenykiírásban meghatározottak szerint alakul.

8.7

A Versenyen való részvételhez főszabály szerint szükséges a rajtcsomag átvétele.

8.8

Amennyiben a Versenynek van hivatalos meze, úgy a Versenyzőnek a Versenyen való részvétele kizárólag a Verseny hivatalos mezében lehetséges abban az esetben, ha az adott Versenyző nevezése a Verseny hivatalos mezét is tartalmazó csomagot választásával történt.

9

Vis maior

9.1

Amennyiben a Verseny lebonyolítását a Verseny helyszínén és időpontjában fennálló időjárási körülmények (ilyenek különösen, de nem kizárólagosan: az Országos Meteorológia Szolgálat előrejelzése szerint a Verseny napján az átlagos napközbeni hőmérséklet nem éri el az 5 Celsius fokot vagy eléri a 40 Celsius fokot; hó-, illetve jeges eső esése esetén; vihar vagy viharos erejű szél esetén), vagy egyéb körülmények (ilyenek különösen, de nem kizárólagosan: járványügyi helyzet, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet) megnehezítik, vagy nem teszik lehetővé, továbbá abban az esetben, ha a Szervező megítélése szerint a Verseny megtartása a Versenyzők vagy mások egészségének és biztonságának aránytalan veszélyeztetésével járna, a Szervező döntése alapján a Verseny elhalasztásra vagy lemondásra kerülhet.

9.2

A Verseny elhalasztásáról a Szervező megfelelő módon értesíti a Versenyzőket, illetve lehetőség szerint tájékoztatja őket a Verseny új időpontjáról. Ilyen esetben a Szervező a nevezési díjakat nem téríti vissza, azonban az érvényes nevezések a Verseny új időpontjában is érvényesek lesznek.

9.3

Amennyiben a járványhelyzet miatt vagy bármilyen egyéb okból kifolyólag a verseny nem kerülhet megrendezésre, úgy a Szervező soron kívül vállalja, hogy a bejelentéstől számított 3 napon belül leadott igényekre teljes pénzvisszatérítést tesz lehetővé azzal, hogy a méretre gyártott egyedi mezek bekerülési költségének fedezetére 2000 forintot levon a visszatérített összegből. Ez a levonás nem vonatkozik a meg nélküli csomaggal történt a nevezésre. A verseny lemondásának bejelentését követő 3 napon túl leadott igények esetén a nevezési díjnak a mezek bekerülési költséggel csökkentett összegét a Szervező automatikusan a jövő évi vagy az aktuális évi versenyekre érvényes voucherre váltja. A csökkentett összeg nem vonatkozik a meg nélküli csomaggal történt a nevezésre.

10

A rajtcsomag átvétele

10.1

A rajtcsomag átvétele csak érvényes nevezés birtokában történhet. A Szervező a Versenykiírásban teszi közzé a rajtcsomag átvételének helyét, idejét és módját, amely történhet személyes átvétellel, illetve postai úton vagy házhozszállítással. A Szervező a postai kézbesítés, illetve a házhozszállítás díját a Versenyzőnek előzetesen felszámíthatja, amely díj megfizetése a rajtcsomag kézbesítésének, illetve házhoz szállításának feltétele.

10.2

A rajtcsomagnak a Versenyt megelőzően történő átvételét a Szervező csak előnevezés esetén biztosítja. Előnevezés esetén Szervező a rajtcsomag átvételéhez kérheti a Versenyzőt, hogy igazolja a nevezés érvényességét, illetve a nevezési díj befizetését, amely a nevezési díj befizetését visszaigazoló számla, illetve a Versenyző azonosításához szükséges személyazonosító okmány bemutatásával történik. A visszaigazoló számla bemutatása mobiltelefonon, illetve táblagépen is történhet. A rajtcsomag személyes átvétele esetén az esetleges várakozási időből adódó károkért a Szervező felelősséget nem vállal, beleértve azt az esetet is, amikor a Versenyző nem tudja időben átvenni a rajtcsomagot, és ebből fakadóan nem kezdni meg, illetve késve kezdi meg a Versenyt. Az érvényes előnevezéssel rendelkező, ám a Versenyen meg nem jelent Versenyző rajtcsomag átvételét a Versenyző kérésére a Szervező postai úton vagy házhozszállítással biztosíthatja. A Szervező a postai kézbesítés, illetve a házhozszállítás díját a Versenyzőnek előzetesen felszámíthatja, amely díj megfizetése a rajtcsomag kézbesítésének, illetve házhoz szállításának feltétele.

10.3

Helyszíni nevezés esetén a rajtcsomag tartalma eltérhet az előnevezés esetén biztosított rajtcsomag tartalmától. A Szervező a készlet erejéig helyszíni nevezés esetén is biztosíthatja a verseny hivatalos mezének a Versenyt megelőző átvételét, vagy pedig biztosíthatja a Verseny hivatalos mezét nem tartalmazó csomagot választásának lehetőségét. A Szervező a készlet erejéig helyszíni nevezés esetén is biztosíthatja, illetve a Versenyre szóló hivatalos befutóérem helyszíni átvételét. Egyebekben az esetleges helyszíni nevezés esetén a rajtcsomag, illetve a Versenyre szóló hivatalos befutóérem átvétele postai úton történik. A Szervező a postai kézbesítés, illetve a házhozszállítás díját a Versenyzőnek előzetesen felszámíthatja, amely díj megfizetése a rajtcsomag kézbesítésének, illetve házhoz szállításának feltétele.

11

A Verseny útvonala és lebonyolítása

11.1

A verseny futóversenyek esetén a Szervező által meghatározott futópályán, úszóversenyek esetén a Szervező által meghatározott úszófolyosón zajlik (a továbbiakban együttesen: útvonal). Kerékpáros túraversenyek esetében az útvonal megegyezik a KRESZ szerint kijelölt kerékpárutakkal, kerékpársávokkal vagy kerékpáros nyomokkal (a továbbiakban kerékpárút). A Szervező által szervezett kerékpáros túraversenyek nem minősülnek országúti kerékpárversenynek, vagy bármilyen más, kerékpáros szakági versenynek. A Szervező a Verseny egyes távjaira szükség szerint előzetesen egy vagy több útvonalat jelöl ki, amely vagy amelyek leírását a Honlapon tesz közzé. Több útvonal kijelölése esetén a Szervező a Verseny tényleges útvonaláról a Honlapon, valamint a Verseny Facebook oldalán és Facebook eseményének oldalán, továbbá a Verseny napján a verseny helyszínén szükség szerint tájékoztatja a Versenyzőket.

11.2

Az útvonalakat a Szervező szükség szerint tájékozódást segítő irányjelző és tájékoztató táblákkal látja el. Az irányjelző és tájékoztató táblák téves értelmezéséből, illetve a tábláknak a Verseny közbeni rongálódásából, megsemmisüléséből, eltűnéséből adódó károkért, balesetekért és sérülésekért a Szervező felelősséget nem vállal, beleértve azt az esetet is, amikor a Versenyző letér a Verseny útvonaláról, és ebből fakadóan nem fejezi be, illetve időveszteséggel fejezi be a Versenyt. Kerékpáros túraversenyek esetében a Szervező ellenőrzőpontokat határoz meg, külön irányjelző és tájékoztató táblákat nem alkalmaz, amely ellenőrzőpontokhoz való eljutáshoz esetlegesen le kell térni a kerékpárútról.

11.3

Az útvonalakat a Szervező szükség szerint technikai eszközökkel (így különösen, de nem kizárólagosan jelzőbójákkal, kordonokkal, forgalomtechnikai oszlopokkal, illetve szalagozással) biztosítja, illetve zárja el. A Versenyzők a kötelesek a technikai eszközök által biztosított, illetve elzárt területen haladni, amely rendelkezés figyelmen kívül hagyásából adódó károkért, balesetekért és sérülésekért a Szervező felelősséget nem vállal.

11.4

Az útvonalakat a Szervező szükség szerint önkéntesek, jelzőőrök, polgárőrök, illetve rendőrök közreműködésével biztosítja, amely személyek jogosultak utasítani a Versenyzőket megállásra, tovább haladásra, illetve a Verseny útvonalától eltérő útvonalon vagy területen történő haladásra, beleértve azt az esetet is, amikor a Versenyzők vasúti átkelőknél a vonatok közlekedésének idejére megállításra kerülnek. A Verseny biztosításában részt vevő önkéntesek, jelzőőrök, polgárőrök, illetve rendőrök utasításainak figyelmen kívül hagyásából adódó károkért, balesetekért és sérülésekért a Szervező felelősséget nem vállal.

11.5

Kerékpáros túraversenyek esetében a Szervező az útvonalat biztosító technikai eszközöket, illetve biztosításban résztvevő közreműködőket nem alkalmaz.

11.6

A Versenyzők a Verseny során kötelesek betartani a közúti, illetve vízi közlekedés és tartózkodás vonatkozó szabályait, illetve kiemelt figyelemmel és elővigyázatossággal haladni. Ennek figyelmen kívül hagyásából adódó károkért, balesetekért és sérülésekért a Szervező felelősséget nem vállal. Kerékpáros túraversenyek esetében a versenyzők kötelesek betartani a KRESZ-nek a kerékpáros közlekedésre vonatkozó rendelkezéseit.

11.7

Az útvonalakon, illetve a célba érkezést követően a Szervező szükség szerint frissítőpontokat helyez el, ahol szükség szerint ételt, illetve italt biztosít. A frissítőpontokon biztosított étel és ital kizárólag a Versenyzők számára érhető el. A frissítőpontokhoz kizárólag hivatalos rajtszám, illetve úszóversenyek esetén a Szervezőtől kapott hivatalos időmérő eszköz felmutatásával lehet hozzáférni. Kerékpáros túraversenyek esetében a Szervező frissítőpontokat nem épít ki.

11.8

A Szervező előzetesen közzé teszi a Versenyen egészségügyi biztosítást végző szolgáltató közvetlen elérhetőségét. Baleset, sérülés, rosszullét esetén a Versenyző köteles a megadott elérhetőségen haladéktalanul fölvenni a kapcsolatot az egészségügyi biztosítást végző szolgáltatóval, amely elmulasztásából adódó károkért, illetve egészségkárosodásért a Szervező felelősséget nem vállal. Az egészségügyi biztosítást végző szolgáltatóval történő kapcsolatfelvételben a Versenyző az önkéntesek és a jelzőőrök segítségét kérheti, illetve ehhez segítséget kérhet a frissítőpontokon. Kerékpáros túraversenyek esetében a Szervező egészségügyi biztosítást nem biztosít.

11.9

A Versenyzőknek útvonalakon történő szabályos végig haladását a Szervező az adott útvonal bármely pontján jogosult ellenőrizni. A Szervező a Versenyzők előtt felvezetést biztosít, az adott útvonalon utolsóként elhaladó Versenyző után pedig ellenőrzi az útvonalat. Kerékpáros túraversenyek esetében a Szervező felvezetést, illetve útvonalellenőrzést nem alkalmaz.

11.10

A Versenyző köteles futóversenyek esetén a Versenyen a rajttól a célba érkezésig ideje alatt, jól látható módon, a mellkason rögzítve viselni a Szervezőtől kapott hivatalos rajtszámot. Úszóversenyek esetén a Versenyző megfelelően köteles viselni a Szervezőtől kapott hivatalos időmérő eszközt.

11.11

A Szervező fenntartja a jogot a Verseny útvonalának, a frissítőpontok helyének, a rajtzóna és a célzóna kialakításának akár előzetes értesítés nélküli, a Verseny napján, illetve Verseny közben történő módosítására, amennyiben ezt a Versenyzők biztonsága, illetve valamely további, élet- és vagyonbiztonságot érintő körülmény indokolja. Ilyen körülmények különösen, de nem kizárólagosan: a Verseny helyszínén és időpontjában fennálló vagy kialakuló időjárási, közlekedési, illetve útviszonyokat és természeti vagy épített környezetet érintő körülmények.

12

A Versenyző kizárása a Versenyből

12.1

A Szervező a Versenyzőt a tudomásra jutást követően azonnali hatállyal kizárja a Versenyből, amennyiben:

12.1.1

a Versenyző a nevezéskor nem valós adatokat adott meg (így különösen, de nem kizárólagosan: életkor);

12.1.2

a Versenyző a kisállattal történő futás esetén a vonatkozó Felelősségvállaló nyilatkozat aláírását megtagadja;

12.1.3

a Versenyző a hivatalos rajtszámot összehajtja, letakarja, a rajtszámot, illetve a hivatalos időmérő eszközt nem megfelelően viseli;

12.1.4

a Versenyző már Versenyzőkkel, szemben sportszerűtlen, balesetveszélyes magatartást tanúsít (így különösen, de nem kizárólagosan: lökés, gáncsolás, haladásban akadályozás, szóbeli vagy fizikai agresszió és bántalmazás);

12.1.5

a Versenyző a tájékozódást segítő irányjelző és tájékoztató táblák, továbbá a Verseny biztosításában részt vevő önkéntesek, jelzőőrök, polgárőrök, illetve rendőrök utasításait figyelmen kívül hagyja, a Versenyt biztosító technikai eszközök által biztosított, illetve elzárt területen kívül halad, valamint a közúti, illetve vízi közlekedés és tartózkodás vonatkozó szabályait megszegi, annak az esetnek a kivételével, amennyiben ezzel azonnali és nyilvánvaló balesetveszélyt akadályoz meg.

12.2

A Versenyző kizárása esetén óvásnak helye nincs.

13

Kisállattal történő futás

13.1

A Szervező lehetőséget biztosíthat a Versenyzőknek a Verseny háziállattal (továbbiakban: Kisállat) történő közös teljesítésére. A Szervező a Verseny Kisállattal történő teljesítését egyéni mérlegelés alapján indokolás nélkül megtilthatja.

13.2

A Kisállattal történő teljesítésre kizárólag a vonatkozó Felelősségvállalási nyilatkozat aláírásával van lehetőség, amely nyilatkozatot kitöltött, kinyomtatott, aláírt és bescannelt formában a Versenyző a Szervező hivatalos e-mail címére, az info@futniszep.hu e-mail címre köteles megküldeni. A Verseny a Kisállattal teljesítők aláírásukkal egyben kötelezettséget vállalnak a Kisállat pórázon történő tartására a Verseny teljes ideje, illetve az azt megelőző és az azt követő rendezvényen, továbbá a Kisállat által okozott bármilyen balesetért vagy kárért történő teljes körű felelősségvállalásra és helytállásra. A Versenyen kizárólag – a Kisállat fajának megfelelően – teljeskörűen beoltott, állategészségügyi szempontból kifogástalan állapotban lévő Kisállattal lehet részt venni.

13.3

A Versenyen kizárólag kézben tartott pórázon vagy hámmal vezetett kisállattal lehet indulni. A Versenyen ’canicross’ hámmal vezetett kisállattal indulni nem lehet.

13.4

A Verseny a Kisállattal teljesítők a zsúfolt rajtra való tekintettel balesetek megelőzése érdekében a rajtnál a leghátsó sorból indulnak, megelőzve ezzel annak esélyét, hogy a résztvevők véletlenül a Kisállatra tapossanak. A Verseny a Kisállattal teljesítők továbbá kötelezettséget vállalnak arra, hogy fokozott figyelemmel lesznek az áthaladó gépjármű, gyalogos és bármely egyéb forgalomra, úgy, hogy a Kisállattal a közlekedőket ne zavarják.

13.5

A Verseny a Kisállattal teljesítők állattartói kötelezettségeinek megfelelően kötelezettséget vállalnak a Kisállatok által hátrahagyott ürülék, anyagi kár és bármely egyéb hulladék maradéktalan eltakarítására és helyreállítására, melyhez szükséges eszközöket (nejlon vagy papírzacskó, gumikesztyű stb.) a Kisállat gazdája köteles beszerezni és magánál tartani

14

Egyéb szabályok

14.1

A Versenyre érkező Versenyzők és kísérőik kötelesek betartani a Versennyel összefüggésben érvényben lévő korlátozó és utasító rendelkezéseket (így különösen, de nem kizárólagosan a parkolási tilalomra, illetve a kijelölt parkolóhelyekre vonatkozó rendelkezéseket). A kijelölt parkolóhelyeken történő várakozásért a parkolóhelyek üzemeltetői díjat számíthatnak fel.

14.2

A Szervező a Holnapon, valamint a Verseny facebook oldalán és facebook eseményének oldalán, továbbá egyéb közösségi médiafelületein megjeleníti a versenyen készült fényképeket és felvételeket, amelyek elkészítéséhez és közzétételéhez a Versenyző a Versenyen való részvétellel hozzájárul.